Voorwaarden

 

 

De goederen blijven eigendom van "van den Hoogen's Servicebedrijf" tot de betaling voldaan is.
Omruilen wegens foutief bestellen of wegens defect door eigen foutief handelen is niet mogelijk.
Omruilen wegens (fabriek)defect valt onder de garantie cq fabrieksgarantie!
Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

  

 Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid:

Elke rechts betrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikel lid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.
Eventuele afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2 Overeenkomsten:

Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
Orders door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en of toezeggingen door ons personeel namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Annulering:

Indien de wederpartij, na plaatsen en aanvaarden van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot nakomen van deze overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.
De in de vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending zaken in ontvangst te nemen. Als dan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Prijzen:

De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostenbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 2 weken na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen.

Kosten van aanvulling en/of wijziging van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening aan de wederpartij.

De prijs is inclusief omzetbelasting.

Artikel 5 Af)levering:

Wij zijn gehouden de overeen gekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.
Overschrijding van de levertijd door- welke oorzaak dan ook-geeft de wederpartij geen recht op nakoming van enig jegens ons gedane verplichting noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen staan zij ter beschikking opgeslagen, voor zijn rekening.

Levering geschiedt af magazijn, te onzer keuze.

Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

Artikel 6 Transport:

Voor zover niet anders overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder er voor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen en reizen zaken voor kosten van de wederpartij.
Tenzij anders is overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud:

Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons geleverde of te leveren zaken.
De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, noch het eigendom daarvan over te dragen.

Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemd, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar afnemers heeft verkregen.

Indien de wederpartij enige verplichting met betrekking tot uit te voeren werk of zaken niet nakomt, zijn wij gerechtigd de zaken terug te nemen.

Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden. Onverminderd het recht tot schadevergoeding of gederfde winst en interest.

Artikel 8 Garantie:

Wij garanderen geleverde zaken, behoudens het bepaalde in onderdeel 8.1 van dit artikel, gedurende de tijd van 12 maanden na factuurdatum.
Op de door ons geleverde zaken, wordt door ons niet meer garantie verleend dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven.
Onze garantiebepalingen vervallen indien, de wederpartij zonder voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 9 Niet-toerekenbare niet nakoming:

Onder niet-toerekenbare niet nakoming wordt ten deze verstaan; Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid
onder niet-toerekenbare niet nakoming wordt in ieder geval begrepen; staking, ziekteverzuim ,transportproblemen, brand, natuurramp, overheidsmaatregelen.

Indien deze situatie voordoet zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, welke reeds bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet nakoming oplevert, is gebleken.

Wij hebben het recht ons op deze situatie te beroepen indien de omstandigheid intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid:

Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
Indien wij tot vergoeding zijn gehouden, zal de vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken overschrijden.

Artikel 11 Vrijwaring:

De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor wij door derden naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst worden aangesproken.

Artikel 12 Zekerheidstelling, kredietwaardigheid:

Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde da onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden.
Indien wederpartij in gebreke blijft, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij verschuldigd is, ineens opeisbaar.

Artikel 13 Betaling:

Betaling dient vooruit via de webshop te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling op factuur achteraf is in principe niet meer standaard mogelijk.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste vordering.

De wederpartij is in verzuim enkel door het verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum, ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Particulieren kunnen uitsluitend alleen kopen via vooruit betaling.

Artikel 14 Rente:

Indien ten onrechte van een langere kredietgeving wordt genoemd is de wederpartij rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf factuurdatum.
Deze rente bedraagt een percentage van 2% boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.

Artikel 15 Kosten:

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke worden gemaakt in verband met niet nakoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten berekend aan de hand van het incasso tarief van ons incassobureau.

Artikel 16 Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Artikel 17 Bevoegde rechter:

Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enig onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een arrondissementsrechtbank , in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

Artikel 18 Verhuur condities:

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van audio-apparatuur met de daarbij behorende accessoires.

Levering en terugbezorging; De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en bij beëindiging van dit huurcontract terug te bezorgen, tenzij anders overeengekomen. Het brengen en/of terugbezorgen is geheel voor rekening en risico van de huurder.

Controle en goede staat van de goederen; De huurder wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen en/of te hebben terug bezorgd.

Leveringstermijn; Bij levering van gehuurde goederen zal de verhuurder zich zo nauwkeurig als mogelijk aan de lever termijn houden, bij overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na in gebreke-stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

Duur van de overeenkomst; Duur van de overeenkomst is gesloten voor de tijd die op factuur is vermeld. Een gedeelte van een dag geldt als een gehele dag, huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk op het tijdstip van huur verstrijking terug te bezorgen, bij in gebreke blijven kan verhuurder een boete berekenen van ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde.

Afrekening; Rekeningen moeten per factuurdatum, zonder enige korting of compensatie worden voldaan.

Verplichtingen huurder; Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen.

Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

De verhuurder te alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.

aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en verhuurder ter zake vrij te waren

Onderverhuur en terbeschikkingstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

Waarborgsom; De huurder is verplicht, voordat hij gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te geven.

Schade en gebreken; De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming mag huurder niet tot reparatie overgaan Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de huurder geen enkel recht jegens de verhuurder, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

Aansprakelijkheid; Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan is verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder zal ter zake verhuurder voor alle aanspraken van derden vrijwaren. De huurder/organisator dient bij huur o.a. evenementen/transport etc. en evenementen/transportverzekering af te sluiten, waarin calamiteiten, diefstal, rellen, waterschade en aansprakelijkheid tegenover derden, alsmede ten behoeve van de bij van den Hoogen’s Servicebedrijf, afd. Sound Service Schylge gehuurde objecten, alsmede geluidstechnisch personeel behorende bij de gehuurde goederen verzekerd te zijn. De huurder dient bij verdere doorverhuur er op toe te zien dat ook dan bovengenoemde maatregelen worden getroffen.

Opzegging; Deze overeenkomst kan ten alle tijde door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd, bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Bij in gebreke hiervan kan de verhuurder eventuele kosten op de huurder in rekening brengen.

Vervanging; Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een schade vergoeding te betalen, ter grote van de nieuwwaarde van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

Wijzigingen; Wijzigingen aan, aanvullingen op, of annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge neven afspraken zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Geschillen; Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar verhuurder gevestigd is. Alle rechtverordeningen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissement-Rechtbank te Leeuwarden worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.